Thư viện ứng dụng Cloud Healthcare API cho .NET

Cloud Healthcare API: Quản lý, lưu trữ và truy cập vào dữ liệu chăm sóc sức khoẻ trong Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Healthcare API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudHealthcare.v1.