Thư viện ứng dụng HomeGraph API dành cho .NET

API HomeGraph:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng HomeGraph API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.HomeGraphService.v1.