Thư viện ứng dụng API Quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) dành cho .NET

API quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM): Quản lý việc kiểm soát danh tính và quyền truy cập đối với các tài nguyên trên Google Cloud Platform, bao gồm cả việc tạo tài khoản dịch vụ. Bạn có thể dùng những tài khoản này để xác thực với Google và thực hiện lệnh gọi API.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API quản lý danh tính và quyền truy cập (IAM) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Iam.v1.