Thư viện ứng dụng API thông tin xác thực tài khoản dịch vụ IAM cho .NET

API thông tin xác thực tài khoản dịch vụ IAM: Tạo thông tin xác thực ngắn hạn để mạo danh tài khoản dịch vụ IAM. Để bật API này, bạn phải bật IAM API (iam.googleapis.com).

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API thông tin xác thực tài khoản dịch vụ IAM bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.IAMCredentials.v1.