Thư viện ứng dụng Cloud Identity-Aware Proxy API cho .NET

Cloud Identity-Aware Proxy API: Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng đám mây chạy trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Identity-Aware Proxy API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudIAP.v1beta1.