Thư viện ứng dụng Cloud IDS API cho .NET

Cloud IDS API: Cloud IDS (Hệ thống phát hiện xâm nhập của Cloud) phát hiện phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, các cuộc tấn công bằng lệnh và kiểm soát cũng như các mối đe doạ khác trên mạng. Hiệu quả bảo mật của thiết bị là hàng đầu trong ngành, được xây dựng bằng công nghệ của Palo Alto Networks. Khi bạn sử dụng sản phẩm này, tên tổ chức và cấp độ tiêu thụ của bạn sẽ được chia sẻ với Palo Alto Networks.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud IDS API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.IDS.v1.