Thư viện ứng dụng API Lập chỉ mục cho .NET

API Lập chỉ mục: Thông báo cho Google khi trang web của bạn thay đổi.

Trang này cung cấp thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Lập chỉ mục bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau đây:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Indexing.v3.