Thư viện ứng dụng Cloud Talent Solution API cho .NET

Cloud Talent Solution API: Cloud Talent Solution cung cấp khả năng tạo, đọc, cập nhật và xoá tin tuyển dụng cũng như tìm kiếm việc làm dựa trên từ khoá và bộ lọc.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Talent Solution API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudTalentSolution.v3.