Thư viện ứng dụng API Google Keep dành cho .NET

API Google Keep: API Google Keep được dùng trong môi trường doanh nghiệp để quản lý nội dung trên Google Keep và giải quyết các vấn đề do phần mềm bảo mật đám mây xác định.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Google Keep bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Keep.v1.