Thư viện ứng dụng Cloud Natural Language API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới cho Cloud Natural Language, đặc biệt là đối với các dự án mới. Truy cập vào Cloud Natural Language Libraries (Thư viện ngôn ngữ tự nhiên của Cloud) để biết thông tin cài đặt và thông tin chi tiết về cách sử dụng.

Cloud Natural Language API: Cung cấp cho nhà phát triển các công nghệ hiểu ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như phân tích ý kiến, nhận dạng thực thể, phân tích ý kiến về thực thể và các chú thích văn bản khác.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Natural Language API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudNaturalLanguage.v1beta2.