Thư viện ứng dụng API Trình quản lý giấy phép dành cho doanh nghiệp dành cho .NET

Enterprise License Manager API: API Google Enterprise License Manager giúp bạn quản lý Google Workspace và các giấy phép liên quan cho tất cả người dùng của một khách hàng mà bạn quản lý.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Enterprise License Manager bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Licensing.v1.