Thư viện ứng dụng Cloud Life Science API cho .NET

Cloud Life Science API: Cloud Life Science là một bộ dịch vụ và công cụ giúp quản lý, xử lý và biến đổi dữ liệu trong khoa học sự sống.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Life Science API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudLifeSciences.v2beta.