Thư viện ứng dụng Cloud Logging API dành cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện Cloud Client phiên bản mới cho tính năng Ghi nhật ký trên đám mây, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện ghi nhật ký đám mây để biết thông tin cài đặt và thông tin chi tiết về việc sử dụng.

Cloud Logging API: Ghi các mục nhập nhật ký và quản lý cấu hình Cloud Logging.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Logging API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Logging.v2.