Dịch vụ được quản lý của Thư viện ứng dụng Microsoft Active Directory API dành cho .NET

Dịch vụ được quản lý dành cho API Microsoft Active Directory: Dịch vụ được quản lý dành cho API của Microsoft Active Directory dùng để quản lý một dịch vụ có độ chính xác cao, chạy Microsoft Active Directory (AD).

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Dịch vụ được quản lý dành cho API của Microsoft Active Directory bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ManagedServiceForMicrosoftActiveDirectoryConsumerAPI.v1.