Cloud Memorystore cho Thư viện ứng dụng API Memcached cho .NET

Cloud Memorystore dành cho API Memcached: Google Cloud Memorystore dành cho Memcached API được dùng để tạo và quản lý các thực thể Memcached trong GCP.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Memorystore cho API Memcached bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudMemorystoreForMemcached.v1beta2.