Thư viện ứng dụng API Dataproc Metastore dành cho .NET

Dataproc Metastore API: API Dataproc Metastore dùng để quản lý vòng đời và cấu hình của các dịch vụ metastore.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Dataproc Metastore bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.DataprocMetastore.v1beta.