Thư viện ứng dụng Đào tạo và dự đoán nền tảng AI cho .NET

API Đào tạo và dự đoán nền tảng AI: Một API cho phép tạo và sử dụng các mô hình học máy.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Đào tạo và dự đoán nền tảng AI bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudMachineLearningEngine.v1.