Thư viện ứng dụng Cloud Monitoring API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện Cloud Client phiên bản mới để theo dõi trên đám mây, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện giám sát đám mây để biết thông tin cài đặt và thông tin về mức sử dụng.

Cloud Monitoring API: Quản lý cấu hình và dữ liệu của bạn trong Cloud Monitoring.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Cloud Monitoring API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Monitoring.v1.