Thư viện ứng dụng API quản lý tài khoản doanh nghiệp của tôi cho .NET

API Quản lý tài khoản doanh nghiệp của tôi: API Quản lý tài khoản doanh nghiệp của tôi cung cấp giao diện để quản lý quyền truy cập vào một vị trí trên Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản lý tài khoản doanh nghiệp của tôi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.MyBusinessAccountManagement.v1.