Thư viện ứng dụng API Gọi doanh nghiệp của tôi cho .NET

API Cuộc gọi doanh nghiệp của tôi: API Cuộc gọi doanh nghiệp của tôi quản lý thông tin về cuộc gọi doanh nghiệp của một địa điểm trên Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cuộc gọi doanh nghiệp của tôi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.MyBusinessBusinessCalls.v1.