Thư viện ứng dụng API Thông tin doanh nghiệp của tôi cho .NET

API Thông tin doanh nghiệp của tôi: API Thông tin doanh nghiệp của tôi cung cấp giao diện để quản lý thông tin doanh nghiệp trên Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Thông tin doanh nghiệp của tôi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.MyBusinessBusinessInformation.v1.