Thư viện ứng dụng API của Phòng cho doanh nghiệp của tôi dành cho .NET

API Phòng cho thuê doanh nghiệp của tôi: API Phòng nghỉ cho phép quản lý thông tin doanh nghiệp lưu trú trên Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Phòng cho thuê doanh nghiệp của tôi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.MyBusinessLodging.v1.