Thư viện ứng dụng API Thông báo về doanh nghiệp của tôi cho .NET

API Thông báo Doanh nghiệp của tôi: API Cài đặt thông báo Doanh nghiệp của tôi cho phép quản lý các chế độ cài đặt thông báo cho tài khoản doanh nghiệp.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Thông báo doanh nghiệp của tôi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.MyBusinessNotificationSettings.v1.