Thư viện ứng dụng My Business Place Actions API cho .NET

API Hành động về địa điểm doanh nghiệp của tôi: API Hành động về địa điểm doanh nghiệp của tôi cung cấp giao diện để quản lý các đường liên kết đến hành động liên quan đến địa điểm của một địa điểm trên Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Hành động tại địa điểm doanh nghiệp của tôi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.MyBusinessPlaceActions.v1.