Thư viện ứng dụng API Xác minh doanh nghiệp của tôi cho .NET

API Xác minh Doanh nghiệp của tôi: API Xác minh Doanh nghiệp của tôi cung cấp một giao diện để thực hiện các hành động liên quan đến quy trình xác minh cho các địa điểm.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Xác minh doanh nghiệp của tôi bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.MyBusinessVerifications.v1.