Thư viện ứng dụng API kết nối mạng cho .NET

Network Connectivity API: Network Connectivity API cho phép bạn truy cập vào Network Connectivity Center.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Kết nối mạng bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Networkconnectivity.v1.