Thư viện ứng dụng API Quản lý mạng dành cho .NET

Network Management API (API Quản lý mạng): API Quản lý mạng cung cấp một tập hợp các chức năng theo dõi và chẩn đoán hiệu suất của mạng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quản lý mạng bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.NetworkManagement.v1beta1.