Thư viện ứng dụng API Notebooks dành cho .NET

Notebooks API: API Notebooks được dùng để quản lý tài nguyên sổ tay trong Google Cloud.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Notebooks bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.AIPlatformNotebooks.v1.