Thư viện ứng dụng API OAuth2 của Google dành cho .NET

Google OAuth2 API: [Không dùng nữa] Yêu cầu người dùng cuối cấp quyền để sử dụng với các API khác của Google.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google OAuth2 API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Oauth2.v2.