Thư viện ứng dụng API quét theo yêu cầu dành cho .NET

API quét theo yêu cầu: Dịch vụ quét hình ảnh vùng chứa để phát hiện lỗ hổng bảo mật.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Quét theo yêu cầu bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.On-DemandScanning.v1.