Thư viện ứng dụng API chính sách tổ chức cho .NET

Organization Policy API: API chính sách tổ chức cho phép người dùng định cấu hình các quy tắc quản trị trên tài nguyên GCP của họ trên Hệ thống phân cấp tài nguyên trên đám mây.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Chính sách tổ chức bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.OrgPolicyAPI.v2.