Thư viện ứng dụng API cấu hình hệ điều hành dành cho .NET

API Cấu hình hệ điều hành: Những công cụ quản lý hệ điều hành có thể dùng để quản lý bản vá, tuân thủ bản vá và quản lý cấu hình trên thực thể máy ảo.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cấu hình hệ điều hành bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.OSConfig.v1alpha.