Thư viện ứng dụng API đăng nhập vào Cloud OS cho .NET

API đăng nhập vào Cloud OS: Bạn có thể dùng tính năng đăng nhập vào hệ điều hành để quản lý quyền truy cập vào các thực thể máy ảo thông qua các vai trò IAM.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API đăng nhập vào Cloud OS bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudOSLogin.v1.