Thư viện ứng dụng PageSpeed Insights API dành cho .NET

API PageSpeed Insights: API PageSpeed Insights cho phép bạn phân tích hiệu suất của trang web bằng một API đơn giản. Trang này cung cấp các đề xuất phù hợp về cách tối ưu hoá trang web của bạn và cho phép bạn dễ dàng tích hợp phân tích PageSpeed Insights vào các công cụ phát triển và quy trình làm việc của mình.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng PageSpeed Insights API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PagespeedInsights.v5.