Thư viện ứng dụng API gói thuê bao của đại lý Payments cho .NET

API Gói thuê bao của đại lý thanh toán:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API gói thuê bao của người bán lại Payments bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PaymentsResellerSubscription.v1.