Thư viện ứng dụng People API cho .NET

API Mọi người: Cấp quyền truy cập vào thông tin về hồ sơ và người liên hệ.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Mọi người bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PeopleService.v1.