Thư viện ứng dụng API phát hành ứng dụng tuỳ chỉnh của Google Play cho .NET

API Phát hành ứng dụng tuỳ chỉnh của Google Play: API để tạo và phát hành ứng dụng Android tuỳ chỉnh

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Phát hành ứng dụng tuỳ chỉnh của Google Play bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Playcustomapp.v1.