Thư viện ứng dụng API Google Play Developer Reporting dành cho .NET

API Google Play Developer Reporting:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Google Play Developer Reporting bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Playdeveloperreporting.v1beta1.