Thư viện ứng dụng API Tính toàn vẹn của Google Play dành cho .NET

API Tính toàn vẹn của Google Play: Tính toàn vẹn của Play

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Tính toàn vẹn của Google Play bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PlayIntegrity.v1.