Thư viện ứng dụng API Trình mô phỏng chính sách dành cho .NET

API Trình mô phỏng chính sách: Trình mô phỏng chính sách là một tập hợp các điểm cuối để tạo, chạy và xem một [Replay][google.cloud.policysimulator.v1beta1.Replay]. "Phát lại" là một loại mô phỏng cho phép bạn xem quyền truy cập của thành viên vào tài nguyên có thể thay đổi như thế nào nếu bạn thay đổi chính sách IAM. Trong quá trình "Phát lại", Trình mô phỏng chính sách sẽ đánh giá lại hoặc phát lại những lần truy cập trước đây theo chính sách hiện tại và chính sách mà bạn đề xuất, đồng thời so sánh những kết quả đó để xác định quyền truy cập của hội viên có thể thay đổi như thế nào theo chính sách được đề xuất.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Trình mô phỏng chính sách bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PolicySimulator.v1beta1.