Thư viện ứng dụng Poly API cho .NET

API Poly: API Poly cung cấp quyền đọc các thành phần được lưu trữ trên poly.google.com cho tất cả mọi người, đồng thời tải quyền truy cập lên poly.google.com đối với các tài khoản có trong danh sách cho phép.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Poly bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PolyService.v1.