Thư viện ứng dụng API của Tổ chức phát hành chứng chỉ dành cho .NET

API Chứng chỉ của Tổ chức phát hành chứng chỉ: API Dịch vụ tổ chức phát hành chứng chỉ là một dịch vụ có khả năng mở rộng cao, cho phép bạn đơn giản hoá và tự động hoá việc quản lý các tổ chức phát hành chứng chỉ (CA) riêng tư trong khi vẫn kiểm soát các khoá riêng tư của mình.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Tổ chức phát hành chứng chỉ bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CertificateAuthorityService.v1beta1.