Thư viện ứng dụng Cloud Pub/Sub API cho .NET

Mặc dù thư viện này vẫn được hỗ trợ, nhưng bạn nên dùng thử Thư viện ứng dụng đám mây mới dành cho Cloud Pub/Sub, đặc biệt là đối với các dự án mới. Xem Thư viện Cloud Pub/Sub để biết thông tin cài đặt và thông tin về cách sử dụng.

API Cloud Pub/Sub: Cung cấp thông báo đáng tin cậy, nhiều với nhiều và không đồng bộ giữa các ứng dụng.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Cloud Pub/Sub bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Pubsub.v1beta2.