Thư viện ứng dụng API Pub/Sub Lite dành cho .NET

API Pub/Sub Lite:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Pub/Sub Lite bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.PubsubLite.v1.