Thư viện ứng dụng API Đặt giá thầu theo thời gian thực cho .NET

API Đặt giá thầu theo thời gian thực: Cho phép bên đặt giá thầu bên ngoài quản lý việc tích hợp RTB của họ với Google. Thông tin này bao gồm việc quản lý điểm cuối của người đặt giá thầu, hạn mức QPS, định cấu hình khoảng không quảng cáo nào sẽ nhận thông qua tiêu chí nhắm mục tiêu trước, gửi mẫu quảng cáo để xác minh và truy cập vào siêu dữ liệu của mẫu quảng cáo, chẳng hạn như trạng thái phê duyệt.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Đặt giá thầu theo thời gian thực bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Real-timeBidding.v1.