Thư viện ứng dụng reCAPTCHA Enterprise API cho .NET

reCAPTCHA Enterprise API:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API reCAPTCHA Enterprise bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.RecaptchaEnterprise.v1.