Thư viện ứng dụng API đề xuất cho .NET

API đề xuất:

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API đề xuất bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Recommender.v1.