Google Cloud Memorystore cho Thư viện ứng dụng API Redis dành cho .NET

Google Cloud Memorystore dành cho API Redis: Tạo và quản lý các thực thể Redis trên Google Cloud Platform.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Google Cloud Memorystore cho Redis API bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.CloudRedis.v1beta1.