Thư viện ứng dụng API cho Đại lý Google Workspace dành cho .NET

API Đại lý Google Workspace: Thực hiện các chức năng thông dụng có trên bảng điều khiển Dịch vụ kênh ở quy mô lớn, chẳng hạn như đặt hàng và xem thông tin khách hàng

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API Đại lý Google Workspace bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.Reseller.v1.