Thư viện ứng dụng API Cài đặt tài nguyên cho .NET

Resource Settings API (API Cài đặt tài nguyên): API cài đặt tài nguyên cho phép người dùng kiểm soát và sửa đổi hành vi của tài nguyên GCP (ví dụ: máy ảo, tường lửa, dự án, v.v.) trên Hệ phân cấp tài nguyên đám mây.

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng Resource Settings API (API Cài đặt tài nguyên) bằng cách sử dụng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.ResourceSettings.v1.